Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Limak Müşteri Çözümleri A.Ş.
OlduBil Hizmetleri Kullanıcı Aydınlatma Metni

 

Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. (“Şirket” ve “LMÇ”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve sadakat programımızdan faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işliyoruz.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak ve işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, OlduBil ürün ve hizmetlerinin sizlere sağlanması adına Limak Holding Grup Şirketlerine, hissedarlarımıza, sadakat programı ortaklarımız ile anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu başta olmak üzere OlduBil uygulamamız kapsamındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir. Veri aktarımı yapılan Grup Şirketlerimizin ve iş ortaklarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Müşteri İletişim Merkezi’nde, kart teslimi süreçlerinde kurye aracılığı ile ve doğrudan sizden fiziki olarak, çağrı merkezimiz veya anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu, ödeme işlemi yapılan kuruluşlar ile iş ortaklarımız üzerinden veya internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulama kanallarımız, e-posta ile kısa mesaj kanalları ile, veri aktarımına ilişkin KVK Kanunu Madde 8’de belirtilen şartların sağlanması halinde ilgili Limak Holding Grup Şirketinden, veya cihazınızın GPS teknolojisi ile elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir;

Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin;

 

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Bu kapsamda ilgili kişiler;

talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıda yer verilen yöntemler ile ve Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca başvuruda bulunması gereken asgari unsurları içermek suretiyle https://oldubil.com.tr/Upload/Pages/ilgili_kisi_basvuru_formu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla veya Tebliğ’in öngördüğü şekillerle) Şirketimize iletebilirsiniz:

 

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Türk Para
BKM
BKM
MasterCard
Colendi
Türk Para
TURK Elektronik Para 6493 sayılı kanun kapsamında lisanslı bir elektronik para kuruluşu
olup Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) gözetim ve denetimi altında faaliyet
göstermektedir. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyesidir ve Mastercard lisansına sahiptir.
TCMB
BKM
MasterCard
Colendi

© OlduBil 2020. Bütün hakları saklıdır. OlduBil, bir Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. Markasıdır.